De Medezeggenschapsraad


Iedere school heeft een medezeggenschapsraad. Deze raad bestaat uit ouders en personeel van de school. De leden van de raad worden gekozen door alle ouders en personeel van de school. Via de medezeggenschapsraad op school praten ouders en personeel mee over het schoolbeleid. De MR is samengesteld uit drie personeelsleden en drie ouders, elk gekozen uit hun eigen achterban.

We bespreken de algemene gang van zaken in de school met de directeur, volgen ontwikkelingen die het beleid kunnen beïnvloeden en adviseren op relevante (en sommige wettelijk bepaalde) punten. Op sommige voorstellen van de directie is instemming van de MR nodig. De MR overlegt of adviseert over onderwerpen als:

We vergaderen ongeveer elke zes weken. We hebben een standaard jaarplanning, met de verschillende onderwerpen die jaarlijks aan bod komen in de MR. Daarnaast wordt de agenda aangevuld met ad hoc zaken.
De vergaderingen van de MR worden op school gehouden en zijn in principe openbaar. Wel vragen we eventuele belangstellenden om zich vooraf aan te melden bij de secretaris van de MR (onder meer te bereiken via het mailadres mr.arkh@jl.nu). We kunnen overigens bepalen dat bepaalde onderwerpen besloten van aard zijn, dus dat er bij de behandeling van deze onderwerpen geen toehoorder aanwezig kan zijn. Dit kan bijvoorbeeld gelden voor besprekingen over de formatie of zaken die individuele personen betreffen.

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad
Naast de MR is er ook nog een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) voor de Stichting Jong Leren, het overkoepelend schoolbestuur waarin 29 deelnemende scholen vertegenwoordigd zijn. De Ark vormt een cluster met de Franciscusschool in Bennebroek en de Jacobaschool en de Molenwerf in Heemstede, . Uit zo’n cluster wordt één ouder en één personeelslid in de GMR benoemd die dan namens deze scholen deelnemen aan de GMR.
De GMR heeft dezelfde functie als de MR, maar dan op bovenschools niveau. Zaken zoals het personeelsbeleid en de financiën worden op het niveau van Stichting Jong Leren geregeld, dus hierbij wordt De Ark vertegenwoordigd door de GMR. De taakverdeling tussen MR en GMR is grotendeels wettelijk geregeld. Simpel gezegd worden alle zaken die alleen De Ark betreffen door de MR behandeld. Als er meerdere scholen bij betrokken zijn, dan valt dat meestal onder de verantwoordelijkheid van de GMR. Op deze pagina vind je de actuele informatie over de GMR
De vergaderingen van de GMR zijn in principe ook openbaar. De GMR is te bereiken via: gmr@jl.nu.
 
Documentatie om in te zien
Algemene stukken Notulen  

Zoek contact met ons!
Wij staan altijd open voor vragen, initiatieven en opmerkingen van ouders. Dat kan over van alles gaan, als het natuurlijk wel schoolgerelateerd is. Daarbij is het uitgangspunt dat het wel moet gaan over zaken in het collectieve belang, en niet over individuele aangelegenheden tussen ouders en school (deze zullen eerst met de leerkracht en eventueel daarna met de directie moeten worden opgenomen). Schiet een van ons aan op het schoolplein, of mail ons op mr.arkh@jl.nu. Vanzelfsprekend zal uw mail vertrouwelijk worden behandeld.

Leden van de Medezeggenschapsraad

Naam Geleding Zittingsperiode Functie in MR
Inge van Vorselen Personeel   lid team
Anouk Ideler Personeel   lid team
Roulerend teamlid Personeel   lid team
       
Cornelis Jansen Ouder 2018-2021 voorzitter
Linda van de Weg Ouder 2019-2022 secretaris/plv. voorzitter
Chris van der Linden Ouder 2019-2022 lid            Cornelis Jansen                      Linda van de Weg                  Chris van der Linden                      Anouk Ideler                    Inge van Vorselen