De Medezeggenschapsraad


Iedere school heeft een medezeggenschapsraad. Deze raad bestaat uit ouders en personeel van de school. De leden van de raad worden gekozen door alle ouders en personeel van de school. Via de medezeggenschapsraad op school praten ouders en personeel mee over het schoolbeleid. De MR is samengesteld uit drie personeelsleden en drie ouders, elk gekozen uit hun eigen achterban.

We bespreken de algemene gang van zaken in de school met de directeur, volgen ontwikkelingen die het beleid kunnen beïnvloeden en adviseren op relevante (en sommige wettelijk bepaalde) punten. Op sommige voorstellen van de directie is instemming van de MR nodig. De MR overlegt of adviseert over onderwerpen als:

We vergaderen ongeveer elke zes weken. We hebben een standaard jaarplanning, met de verschillende onderwerpen die jaarlijks aan bod komen in de MR. Daarnaast wordt de agenda aangevuld met ad hoc zaken.
De vergaderingen van de MR worden op school gehouden en zijn in principe openbaar. Wel vragen we eventuele belangstellenden om zich vooraf aan te melden bij de secretaris van de MR (onder meer te bereiken via het mailadres mr.arkh@wijwijzer.nu). We kunnen overigens bepalen dat bepaalde onderwerpen besloten van aard zijn, dus dat er bij de behandeling van deze onderwerpen geen toehoorder aanwezig kan zijn. Dit kan bijvoorbeeld gelden voor besprekingen over de formatie of zaken die individuele personen betreffen.

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad
Naast de MR is er ook nog een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) voor de Stichting Jong Leren, het overkoepelend schoolbestuur waarin 29 deelnemende scholen vertegenwoordigd zijn. De GMR werkt met een vertegenwoordiging conform de drie Samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs. Leden van de GMR vertegenwoordigen zodoende scholen vanuit Zuid-Kennemerland, Haarlemmermeer en Amstelronde. Bij de samenstelling wordt ook het aantal leerlingen per regio in ogenschouw genomen. De Ark wordt vertegenwoordigd door de leden uit de regio Zuid-Kennemerland, wie dat zijn is te vinden op de pagina van de GMR.  
De vergaderingen van de GMR zijn in principe ook openbaar. De GMR is te bereiken via: gmr@wijwijzer.nu.
 
Documentatie om in te zien
Algemene stukken Notulen

Schooljaar 2023-2024:

Schooljaar 2022-2023:
Schooljaar 2021-2022:
Schooljaar 2020-2021:   Archief: 

Zoek contact met ons!
Wij staan altijd open voor vragen, initiatieven en opmerkingen van ouders. Dat kan over van alles gaan, als het natuurlijk wel schoolgerelateerd is. Daarbij is het uitgangspunt dat het wel moet gaan over zaken in het collectieve belang, en niet over individuele aangelegenheden tussen ouders en school (deze zullen eerst met de leerkracht en eventueel daarna met de directie moeten worden opgenomen). Schiet een van ons aan op het schoolplein, of mail ons op mr.ark@wijwijzer.nu. Vanzelfsprekend zal uw mail vertrouwelijk worden behandeld.

Leden van de Medezeggenschapsraad