De Medezeggenschapsraad


De Medezeggenschapsraad (MR) is de instantie die de inspraak van de ouders en het personeel op het beleid van de school bundelt. De MR bestaat uit drie personeelsleden en drie ouders, elk gekozen uit hun eigen achterban. De MR bespreekt de algemene gang van zaken in de school met de directeur, volgt ontwikkelingen die het beleid kunnen beïnvloeden, adviseert op relevante punten en stemt al dan niet in met voorstellen van de directie. De MR overlegt of adviseert over belangrijke onderwerpen als:

De directeur is verplicht om voor bepaalde beleidsbeslissingen de Medezeggenschapsraad om advies te vragen. Daarnaast kunnen sommige besluiten alleen genomen worden met instemming van de MR.

De MR vergadert ongeveer zeswekelijks. We hebben een standaard jaarplanning, met de verschillende onderwerpen die jaarlijks behandeld moeten worden in de MR. Daarnaast wordt de agenda aangevuld met ad hoc zaken. Een paar dagen voor de vergadering wordt de definitieve agenda  vastgesteld.

De vergaderingen van de MR worden op school gehouden en zijn in principe openbaar. Belangstellenden dienen zich vooraf aan te melden bij de secretaris. De MR kan bepalen dat bepaalde onderwerpen besloten van aard zijn, en dat er bij de behandeling van deze onderwerpen geen toehoorder aanwezig kan zijn. Hierbij valt te denken aan besprekingen over de formatie of zaken die individuele personen betreffen.

 

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad

Er is ook een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) voor de StichtingJong Leren, het overkoepelend schoolbestuur waarin 29 deelnemende scholen vertegenwoordigd zijn. De Ark vormt een cluster met de Jacobaschool in Heemstede en de Mariaschool in Zandvoort. Uit ons cluster is één ouder en één personeelslid in de GMR benoemd.

De GMR heeft dezelfde functie als de MR, maar dan op bovenschools niveau. Bijvoorbeeld het personeelsbeleid en de financiële zaken worden op Jong Leren niveau geregeld, dus hierbij wordt De Ark vertegenwoordigd door de GMR. De taakverdeling tussen MR and GMR is grotendeels wettelijk geregeld. Simpel gezegd worden alle zaken die alleen De Ark betreffen door de MR behandeld. Als er meerdere scholen bij betrokken zijn, dan valt dat meestal onder de verantwoordelijkheid van de GMR.

De vergaderingen van de GMR zijn in principe ook openbaar.

MR Vergaderschema 2019-2020

De vergadering van de MR is openbaar, u bent van harte welkom.
De data van de vergaderingen worden hieronder gepubliceerd na vaststelling.
De bijeenkomsten beginnen om 20 uur in de teamkamer van De Ark.

 


Wilt u de bijeenkomst bijwonen als toehoorder? Dat kan! Meld u aan via de MR mail.
Huishoudelijk regelement
Reglement MR De Ark

Klik voor:
notulen 2016-2017 archief
notulen 2017-2018 archief
notulen bijeenkomst september 2018
notulen bijeenkomst 6 november 2018
notulen bijeenkomst 12 december 2018
notulen bijeenkomst 19 januari 2019
notulen bijeenkomst 4 maart 2019
notulen bijeenkomst 17 april 2019
Notulen bijeenkomst mei 2019
Notulen bijeenkomst juli 2019
 

Nieuwsbrief MR

Om alle ouders te laten weten waar een medezeggenschapsraad zich allemaal mee bezig houdt, verzorgt de MR een paar keer per jaar een nieuwsbrief. De nieuwsbrief verschijnt op de site en wordt toegestuurd aan alle ouders die kinderen op De Ark hebben.

Nieuwsbrief juli 2017
Nieuwsbrief november 2017
Nieuwsbrief juli 2018

Contact

mr.arkh@jl.nu

Leden van de Medezeggenschapsraad

Naam

Geleding

Zittingsperiode

Functie in MR

Anouk Ideler

Personeel

 

lid team

Inge van Vorselen

Personeel

 

lid team

wisselend teamlid per bijeenkomst

 

 

Linda van de Weg

Ouder

2019-2022

 

Cornelis Jansen

Ouder

2018-2021

voorzitter

Chris van der Linden
 
Ouder 2019-2022