Wereldburgerschap


Burgerschapsvorming is een breed begrip en niet onder één vak onder te brengen.  In ons thematisch onderwijs  (de Noordwijkse methode) leren kinderen samenwerken, creatief en kritisch denken en krijgen ze veel kennis van de wereld mee. De zaakvakken geschiedenis, natuur en aardrijkskunde worden in samenhang aangeboden, zodat kinderen verbanden leren leggen en beter in staat zijn te begrijpen hoe de wereld in elkaar zit.  In de ateliers van de Noordwijkse methode en in de levensbeschouwelijke lessen komen daarnaast verschillende culturen en religies aan bod. 

Normen en waarden staan hoog in het vaandel op De Ark. De katholieke identiteit is herkenbaar in de levensbeschouwelijke lessen en de traditionele vieringen met de hele school. Aandacht voor andere geloven en culturen hebben we zeer bewust: respect en begrip ontwikkelen voor elkaar is belangrijk. De activiteiten in het kader van de levensbeschouwelijke identiteit dragen bij aan algemene kennis voor de leerlingen en geven een voorbereiding op de diversiteit in de samenleving.

In alle groepen, van groep 1 tot en met groep 8, wordt Engelse les gegeven.  Als je het Engels goed beheerst, heb je een belangrijke sleutel voor kennis en communicatie in handen hebt. Het is belangrijk dat je voldoende taalvaardig bent om je in onze internationale samenleving verstaanbaar te maken. Minstens zo belangrijk is dat je deze communicatie flexibel kunt inzetten om culturele verschillen overbrugbaar te maken.
Aan het einde van groep 8 wordt een officieel erkend examen afgenomen: het Anglia examen. Daarmee hebben onze leerlingen een goede basis om de overstap te maken naar het voortgezet onderwijs.

In de bovenbouw wordt regelmatig aandacht geschonken aan de actuatliteiten, onder andere door het gebruik van Nieuwsbegrip, een methode voor begrijpend lezen. In groep 8 verzorgen de leerlingen zelf een spreekbeurt over een actualiteit. Verder wordt gebruik gemaakt van Kidsweek, een krant voor in de klas, en wordt er gekeken naar het Jeugdjournaal.

De school hecht veel waarde aan de mening van  leerlingen. Daarom werken we met een leerlingenraad. Leerlingen uit groep 6,7 en 8 kunnen daarvoor in aanmerking komen, drie uit elke groep. Zij komen zes maal per jaar bij elkaar. In de raad wordt gesproken over allerlei praktische zaken waarmee de school en het onderwijs op de Ark verbeterd kan worden, maar ook over democratie en over de rechten van het kind.

Om de maatschappelijke betrokkenheid  tastbaar te maken steunen we ieder jaar een goed doel.  Het doel wordt jaarlijks opnieuw gekozen.  Samen met kinderen en ouders geven we invulling aan het goede doel.
Als wereldburger heb je oog voor de mensen om je heen. Daarom werken we samen met de dagbesteding voor ouderen "Dreefhart".  Een aantal keer per jaar bezoekt een groepje leerlingen de ouderen.

Voorts houden we ons bezig met milieu en duurzaamheid.  Dat doen we aan de hand van projecten waarin  leerlingen actief betrokken worden. Ook komt dit onderwerp regelmatig terug in de vakateliers  van de Noordwijkse methode.  Daarnaast wordt het afval in alle groepen gescheiden en heeft de school sinds kort zonnepanelen op het dak. 

Met de methode Kanjertraining besteden we gericht aandacht aan sociale competenties van leerlingen. Deze training gaat over het bevorderen van onderling vertrouwen, respect voor elkaar, sociale redzaamheid, ouderbetrokkenheid, gezond gedrag en burgerschap. Leerlingen leren over hun rechten en plichten en hoe daar mee om te gaan. Samen met de 'gouden regels' van de Noordwijkse methode bieden we de kinderen een brede ontwikkeling van sociale competenties.