BasisvaardighedenDe basisvakken rekenen, lezen, taalverzorging en spelling worden op De Ark in de ochtend gegeven. Het kunnen lezen en rekenen zijn belangijk voor het succes op de basisschool, in het voortgezet onderwijs en in een latere loopbaan. In de ochtend, als de kinderen goed uitgerust zijn, worden deze vaardigheden onderwezen en geoefend waarbij de kinderen naast klassikale instructie ook de mogelijkheid krijgen om op hun eigen niveau de stof te verwerken. Voor de vakken rekenen, spelling en lezen stelt de leerkracht voor leerlingen met leermoeilijkheden of voor leerlingen die behoefte hebben aan extra uitdaging een plan op. Daarin wordt aangegeven wat er gedaan wordt om datgene te bieden wat bij de ontwikkeling past. Om de nodige ondersteuning te kunnen bieden werken de leerkracht, de intern begeleider, de remedial teacher en de specialist meer- en hoogbegaafdheid nauw met elkaar samen. Onze leerkrachtondersteuner biedt daarnaast extra handen in de klas waar nodig.

Leesvaardigheid is een voorwaarde voor het goed kunnen functioneren op school en in de maatschappij. Daarom vinden wij het belangrijk om veel aandacht te besteden aan leesonderwijs. Lezen om te leren, maar ook om er plezier aan te beleven. Leesplezier is de basis van het lezen. We willen dat onze leerlingen gemotiveerde lezers worden,  plezier krijgen in lezen en houden.  Als kinderen plezier hebben in lezen, gaan ze meer leeskilometers maken en wordt de leesvaardigheid vergroot.
Vanuit onze visie op lezen willen we ons leesonderwijs een impuls geven, met als doel "een leven lang lezen". Om kinderen zoveel mogelijk te motiveren tot lezen, bieden wij de vakken technisch lezen en begrijpend lezen aan met aandacht voor leesplezier. De lessen zijn betekenisvol en afwisselend. Daarnaast zorgen we voor een rijke leesomgeving, veel boeken in de school en regelmatig activiteiten rondom boeken. In de school is een bibliotheek aanwezig met daarin een actuele boekencollectie. Iedere ochtend starten de leerlingen in alle groepen met een kwartier vrij lezen en  wordt er dagelijks voorgelezen. We stimuleren het lezen op school én thuis om zoveel mogelijk leeskilometers te maken.