De Noordwijkse Methode


Vanaf februari 2016 werken wij in de middagen op school met De Noordwijkse Methode. De zaakvakken zoals geschiedenis, biologie, aardrijkskunde, maar ook techniek, muziek, theater, kunst, sport en koken, zullen aan de hand van een overkoepelend thema worden aangeboden aan uw kind. Een voorbeeld van wat en hoe leest u in deze themabrief!

De taal- en rekenvakken tijdens de ochtend blijven we op dezelfde manier aanbieden op 'traditionele wijze' uiteraard met differentiatiemogelijkheden.

Waarom werken  we met De Noordwijkse Methode?

De Ark heeft al jaren prima resultaten voor de vakgebieden rekenen, taal, lezen en spelling. De Ark-kinderen groeien op in een omgeving met betrokken ouders, veelal hoog opgeleid. Zij geven hun kind ook buiten school de nodige bagage mee. Dat merken we tijdens de lessen! Onze kinderen weten al veel, zijn geïnteresseerd in de wereld om zich heen en stellen mooie vragen over de meest uiteenlopende onderwerpen.
Omdat De Ark werkte met lesmethoden voor geschiedenis, aardrijkskunde, natuur en creatieve vakken was er vaak geen tijd om die mooie vragen dieper te onderzoeken. Want, de lessen uit het boek moesten af… Daarmee lieten we het mooiste dat een kind in zich heeft, verwondering, nieuwsgierigheid en intrinsieke motivatie, voor een deel onberoerd.

Daarbij zien we dat de kinderen zich anders gedragen dan bijvoorbeeld 15 jaar geleden. Zij luisteren niet meer een uur lang met open mond naar een verhaal. Kinderen groeien op in een heel andere wereld dan wij volwassenen. Internet, televisie, telefoons en tablets maken dat informatieoverdracht en veranderingen razend snel gaan, een korte indruk in dit filmpje

‘Een kind dat in 2014 voor het eerst naar school gaat, solliciteert rond 2032 naar een eerste baan. Leert dit kind nú op school wat het dan nodig heeft om een vliegende start te maken? En hoe bereiden we de kinderen optimaal op deze uitdagingen voor?’

In de Plusklas hebben we de afgelopen jaren gezien hoe kinderen floreren bij een andere aanpak. Door thematisch te werken, andere werkvormen aan te bieden en de kinderen zelf keuzes te laten maken hoe zij hun ‘onderzoek’ tijdens het thema uitvoeren ontstaat er een energieke, nog aantrekkelijker leeromgeving. Dat gunnen we ál onze kinderen!

De zoektocht naar een passende werkwijze waarbij de basisvakken van hoge kwaliteit blijven en de andere vakken met elkaar in verbinding aangeboden worden eindigde bij de Noordwijkse Methode. Deze werkwijze heeft dit alles in zich!

Achtergrond van De Noordwijkse Methode

De Noordwijkse Methode is gebaseerd op inzichten over leren en hersenen. Uit onderzoeken blijkt dat kinderen veel effectiever en efficiënter kunnen leren als je de lesstof naast de traditionele manier, ook op andere manieren aanbiedt. Daarnaast vraagt onze veranderende wereld om nieuwe kennis en vaardigheden. Hierbij kunt u denken aan onderwerpen als ICT, een leven lang leren en internationalisering.

Het doel van De Noordwijkse Methode is om elk kind te laten schitteren met zijn talenten, zodat hij of zij van daaruit een positieve bijdrage kan leveren aan de wereld om hem of haar heen.
Daarom biedt De Noordwijkse Methode de kinderen een basis waarmee zij na de basisschool alles kunnen kiezen dat aansluit bij hun mogelijkheden.

Hoe werkt De Noordwijkse Methode?

Gedurende een periode van ongeveer 10 weken staat een thema centraal.  In de middagen krijgen de kinderen geen geschiedenis van hun eigen juf of meester in hun eigen klas, maar in een vakatelier, van een van de leerkrachten uit groepen 4 t/m 8. Gedurende het thema doorlopen alle kinderen vanaf groep 4 alle vakken.

Op de vrijdagmiddagen werken de kinderen vanaf groep 5 aan keuzeprojecten, met verschillende leeftijden door elkaar heen. Zo kunnen ze zich verdiepen in vakken of projecten die hun directe belangstelling hebben.

Hoe zijn de lessen dan anders dan uit een methodeboek?

De docenten stellen zelf hun lessen samen aansluitend op de kerndoelen van het basisonderwijs die de overheid heeft vastgesteld. (http://tule.slo.nl/ )

Vanuit zo’n leerdoel zoekt de docent een tekst, filmpje, excursie of vertelt een verhaal, zodat een kind nieuwe kennis tot zich kan nemen.

Vervolgens leren de kinderen vaardigheden om de nieuwe kennis te verwerken. Dit zijn vaardigheden als: leren onderzoeken (klopt de informatie, hoe weet ik dat), verbanden leggen (waar heeft dit nog meer mee te maken), perspectief nemen (hoe kijkt iemand anders hier tegenaan), creatief denken (hoe zou het anders kunnen zijn) en waarde bepaling (is dit belangrijk en waarom en voor wie). Ook leren ze nadenken over hun eigen mening over de aangeboden informatie.

Dit alles heeft als doel om van de kinderen kritische denkers te maken.

Tenslotte gaan de kinderen aan de slag met de nieuwe informatie en kennis. Ze leren er iets mee te doen: Een verhaal schrijven, een PowerPoint maken, een opdracht oplossen etc.

Hierdoor komen de kinderen er ook achter waar ze goed in zijn en welke manier van leren voor hun het beste werkt. Ze leren zelf hun talenten kennen en ook de docenten zien veel meer van uw kind, waardoor ze beter kunnen aansluitend bij de leerbehoeften van uw kind.                                             

Hoe wordt dan getoetst wat mijn kind heeft geleerd?

Gedurende een thema krijgen de kinderen opdrchten waardoor zichtbaar wordt wat zij geleerd hebben over het onderwerp.  Soms is er een kennistoets. Daarin worden vragen gesteld over alle leerdoelen waaraan uw kind gewerkt heeft.
Daarnaast sluiten de kinderen het thema af met een zelfgekozen verwerkingsvorm: Een presentatie, lied, werkstuk of iets anders dat zij zelf gekozen hebben.

Hoe sluit De Noordwijkse Methode aan bij het Voortgezet Onderwijs?

Goed! De kinderen krijgen een heel brede algemene ontwikkeling en leren veel meer dan alleen de kennis die vanuit de kerndoelen van de overheid verwacht wordt. Zij krijgen een actieve leerhouding, zijn gewend vragen te stellen en mee te denken. Daarnaast krijgen ze inzicht in hun eigen leren en oefenen ze met vaardigheden die vaak pas in het voortgezet onderwijs aan bod komen zoals samenwerken, plannen, werkstukken maken en informatie zoeken.

Gaan de kleuters ook met De Noordwijkse Methode werken?

Ja, de kleuters en groep 3 doen ook mee met de thema’s in de school. Zij krijgen echter de lessen van hun eigen juffen. Door mee te doen met de thema’s zijn de kleuters meer betrokken bij de rest van de school. Daarnaast is er meer aandacht voor verschillende vakgebieden . Ook de kleuters krijgen vakken als geschiedenis, aardrijkskunde, kunst etc. op hun eigen niveau.

In onderstaande video vertellen leerkrachten over het werken met de Noordwijkse Methode: 

Meer informatie over De Noordwijkse Methode kunt u vinden op http://www.noordwijksemethode.nl/. Als u vragen heeft, kunt u altijd bij ons terecht.