Missie en visie


Waar staan we voor

Onze missie

Basisschool De Ark is een fijne, kleinschalige school waar ieder kind zich thuis voelt.
Er wordt recht gedaan aan verschillen; het onderwijs is op maat.
De Ark staat voor duidelijkheid en respect, waardoor de kinderen zich gewaardeerd voelen.

De Ark, Dé school waar je samen leeft, leert en thuis bent!

De uitgangspunten van de missie van De Ark zijn:

Wat deze elementen precies betekenen voor onze missie en visie staat beschreven in de schoolgids, die u kunt downloaden.

Onze visie

De zorg voor kwaliteit op De Ark komt terug in ons dagelijks handelen. Zo evalueren we regelmatig met elkaar de opbrengsten en ondernemen we gericht actie om deze opbrengsten te verhogen of vast te houden. Elke groepsleerkracht stelt doelen voor zijn groep op en schrijft op basis daarvan een groepsplan per vak. Deze groepsplannen vormen de leidraad bij het aanbieden van een passend onderwijsaanbod aan drie verschillende niveaus binnen de jaargroep.

Het team van De Ark bestaat uit deskundige leerkrachten die met plezier en inzet samen werken aan de toekomst van de kinderen. De leerkracht geeft les, is inspirator, bemoedigt, stimuleert en blijft de belangrijkste spil die het proces begeleidt.

Door de warme en open sfeer, de betrokken kinderen en ouders houden we ons pedagogisch klimaat en onze leerprestaties op een zo hoog mogelijk niveau, waarbij we de individuele behoeften van het kind zorgvuldig bewaken. Op sociaal gebied speelt de Kanjertraining hierin een essentiële rol.

In onze school zijn kinderen zelfstandig , of worden naar zelfstandigheid geleid, passend bij hun leeftijd/niveau. De individuele ontwikkeling van ieder kind wordt gerespecteerd.
Het onderwijs op De Ark is erop gericht dat de leerlingen nu en straks zelfstandig, verantwoordelijk, creatief en kritisch kunnen leven in een dynamische, gecompliceerde maatschappij.
Om de stap naar het voorgezet onderwijs goed voorbereid te kunnen zetten, leren we de kinderen stapsgewijs zelfstandig te werken, samen problemen op te lossen en verantwoordelijk te zijn voor hun gedrag, hun werk en hun omgeving. Zo ontwikkelen kinderen zelfvertrouwen en een gevoel voor competentie.

Ouders voelen zich betrokken bij het leerproces van hun kinderen. We maken regelmatig gebruik van hun hulp en/of expertise.

Bij het realiseren van onze schoolcultuur laten wij ons leiden door de normen en waarden van de katholieke levensbeschouwing. Daarbij houden we rekening met verschillen van inzichten en opvattingen binnen de katholieke gemeenschap.
Daarnaast willen we juist de levensbeschouwelijke ontwikkeling van kinderen stimuleren en begeleiden door hen ook in aanraking te laten komen met gebruiken, verhalen en symbolen uit allerlei godsdiensten/culturen. We nodigen kinderen uit om rond die onderwerpen levensbeschouwelijke vragen te stellen, zodat zij ervaren hoe het is om met religieuze ogen naar het leven te kijken. 
Kinderen moeten leren omgaan met anderen, met behoud van hun eigen identiteit.
In de lessen laten we zien dat anderen soms andere normen en waarden hebben en dat ‘anders’ niet betekent ‘beter of slechter’.