Missie en visie


Waar staan we voor


Onze missie

De missie van de school is om alle kinderen een stevige basis mee te geven voor een
succesvolle overstap naar het voortgezet onderwijs en breed op te leiden tot creatief en
kritisch denkende wereldburgers die een waardevolle bijdrage kunnen leveren aan de
maatschappij.
Het onderwijs op De Ark is er op gericht dat aan het eind van groep 8 alle kinderen goed
kunnen lezen en rekenen, veel kennis van de wereld hebben, zich betrokken voelen bij de
wereld om hen heen en gemotiveerd zijn om met zelfvertrouwen verder te leren.

Onze visie

Om onze missie te verwezenlijken richten we ons onderwijs zodanig in dat onze leerlingen
optimaal betrokken zijn, plezier hebben in leren en een onderzoekende, actieve houding
ontwikkelen. Met onze visie en het daaruit voortvloeiende onderwijsaanbod willen we in de
komende jaren recht doen aan kansengelijkheid en een brede ontwikkeling van onze
leerlingen. De vier pijlers onder ons onderwijsaanbod geven daarbij richting aan de
praktische invulling van onze missie en visie, waarbij betekenisvol leren het uitgangspunt is
en lezen de verbindende factor.

De vier pijlers
1. Basisvaardigheden
2. Thematisch onderwijs (Noordwijkse Methode)
3. Leesonderwijs
4. Wereldburgerschap

Het team van De Ark bestaat uit deskundige leerkrachten die met plezier en inzet
samenwerken aan de toekomst van de kinderen. De leerkracht geeft les, is inspirator,
bemoedigt, stimuleert en is de belangrijkste spil in het onderwijsproces.

Ouders voelen zich welkom op school. Ze zijn betrokken bij het leerproces van hun
kinderen. We willen graag in goed contact staan met ouders. De sfeer is open en informeel.
We maken regelmatig gebruik van hun hulp en/of expertise. Door samen te werken, kunnen
kinderen optimaal tot ontwikkeling komen.

De Ark is een school met wortels uit de katholieke traditie, waar waarden en dialoog
belangrijk zijn. De katholieke identiteit is herkenbaar in de levensbeschouwelijke lessen en
traditionele katholieke vieringen met de hele school. Aandacht voor andere geloven en
culturen hebben we zeer bewust: respect en begrip ontwikkelen voor elkaar is belangrijk. De
activiteiten in het kader van de levensbeschouwelijke identiteit dragen bij aan algemene
kennis en geven een voorbereiding op de diversiteit in de samenleving. Iedereen is welkom
op De Ark!