De Oudervereniging / Ouderraad


Alle ouders/verzorgers van de kinderen op De Ark zijn lid van de Oudervereniging. Tijdens de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering wordt het bestuur van de Oudervereniging gekozen, de Ouderraad (OR). De Ouderraad streeft ernaar de samenwerking tussen school, ouders en leerlingen te bevorderen. Zij organiseert, coördineert en/of ondersteunt diverse schoolse en buitenschoolse activiteiten:


Deze activiteiten worden bekostigd uit de inkomsten van de vrijwillige ouderbijdrage. De bijdrage is dit jaar vastgesteld op € 51,50 per kind. Voor een kind dat na 1 januari geplaatst wordt, wordt slechts een gedeelte van de bijdrage gevraagd. De factuur wordt in oktober meegegeven aan uw kind(eren). Het rekeningnummer van de Oudervereniging De Ark is NL27 INGB 0003 1773 51.
Hoewel de bijdrage vrijwillig is, hopen wij dat iedereen de bijdrage betaalt, zodat we alle activiteiten kunnen organiseren.
Ouders die moeite hebben met de betaling van de ouderbijdrage  kunnen in aanmerking komen voor een schoolkostenregeling, https://www.iasz.nl.  Het is ook altijd mogelijk gespreid te betalen. De directie of penningmeester kan u hierover inlichtingen verschaffen.

Elk jaar in oktober wordt een Algemene Ledenvergadering gehouden van de Oudervereniging, waarin de volgende onderwerpen worden behandeld:


De Ouderraad vergadert maandelijks op de tweede dinsdag van de maand vanaf 20.00 uur in school en iedere ouder is welkom. De vergaderingen worden bijgewoond door een teamlid.
Wanneer nodig, worden er nieuwe leden voor de Ouderraad gekozen. Als u zich wilt aanmelden voor een actieve rol binnen de OR of wanneer u vragen heeft, dan kunt u ons aanspreken op het schoolplein of bereiken via het mailadres ov.arkh@jl.nu.
 

De Oudervereniging heeft haar werkzaamheden privacy-proof en conform de geldende
privacywetgeving vormgegeven. Dit is vastgelegd in het privacy statement. <link naar PDF van het ingevulde privacy statement>