De oudervereniging / ouderraad


Alle ouders van leerlingen kunnen lid worden van de Oudervereniging van De Ark. Het inschrijfformulier ontvangt u aan het begin van het schooljaar. De leden kiezen een bestuur dat de Ouderraad vormt. De Ouderraad vergadert maandelijks op de tweede dinsdag van de maand vanaf 20.15 uur in school en iedere ouder is welkom. De vergaderingen worden bijgewoond door een teamlid. De agenda wordt minstens een week voor de vergadering op het prikbord gehangen. De notulen van de vergaderingen kunnen worden opgevraagd bij directie en hangen ook op het prikbord.

De Ouderraad streeft ernaar de samenwerking tussen school, ouders en leerlingen te bevorderen. Zij helpt bij het organiseren van festiviteiten, zoals Sinterklaas, Kerst en Pasen. De Ouderraad ondersteunt het schoolreisje, diverse excursies, het schoolproject en de afscheidsavond van groep 8. Ook neemt zij elk jaar een dagdeel van “De Arkdag” op zich. Onder de hoede van de Ouderraad valt ook de organisatie van de klassenouders. De Ouderraad geeft gevraagd en ongevraagd haar mening en advies aan de Medezeggenschapsraad

Lid worden van de Oudervereniging is vrijwillig. Uw lidmaatschap heeft geen invloed op het al dan niet plaatsen van een leerling. Als u zich heeft opgegeven als lid, dan bent u verplicht de contributie te betalen. Elk jaar in oktober wordt een Algemene Ledenvergadering gehouden van de Oudervereniging. De Ouderraad doet in deze vergadering een voorstel voor de contributie voor het volgende schooljaar.

De bijdrage is vastgesteld op € 46 per kind. De acceptgiro’s worden in september verstuurd. Ouders die moeite hebben met de betaling, kunnen een beroep doen op de penningmeester. De directie kan u hierover inlichtingen verschaffen.
Het rekeningnummer van de Oudervereniging De Ark is NL27 INGB 0003 1773 51 

De gelden worden gebruikt voor extra voorzieningen voor de kinderen en activiteiten die niet tot het gewone lesprogramma horen en die niet door het Rijk worden betaald, zoals Sinterklaasfeest, Kerst, schoolproject,culturele uitstapjes en schoolreisjes. De penningmeester stelt ieder jaar een begroting en een jaarverslag op zodat ouders kunnen zien waaraan het geld werd en wordt besteed.

In incidentele gevallen vraagt de school, los van de Ouderbijdrage, om een vrijwillige ouderbijdrage (bijv. voor het schoolzwemvervoer (€70) voor de groepen 4 en 5, de schaatscursus (€27) voor de groepen 7 en 8 en het kamp (€125) van groep 8). Ook hier geldt dat in voorkomende gevallen op verzoek (gedeeltelijke) ontheffing mogelijk is. Neemt u in dit geval contact op met de directie. 
Indien u de genoemde bijdragen niet wilt betalen zullen wij uw kind een passend onderwijsprogramma bieden dat past bij de activiteit die de rest van de groep op dat moment doet.