Klachten


Wanneer u vragen of zorgen heeft.

Goed contact tussen ouders en leerkrachten vinden wij heel belangrijk. Wanneer u de groepsleerkracht van uw kind of de schoolleiding wilt spreken, bent u welkom om een afspraak te maken, het liefst na schooltijd.

Wanneer u opmerkingen over de werkwijze in de groep heeft, neemt u contact met de betreffende leerkracht op, indien nodig kan daarna een gesprek met directie plaatsvinden.

Een gesprek met de directeur over een leerkracht of groep vindt in principe altijd plaats in bijzijn van de leerkracht. We praten graag met elkaar en niet over elkaar.
 

Klachten

U kunt klachten hebben over gedrag en beslissingen van de leden van het schoolbestuur, personeel of anderen die deel uitmaken van de schoolgemeenschap zoals ouders en leerlingen. Klachten kunnen bijvoorbeeld gaan over de begeleiding van leerlingen, toepassing van strafmaatregelen, beoordeling van leerlingen, inrichting van de schoolorganisatie, seksuele intimidatie, discriminerend gedrag, agressie, geweld of pesten.

Wanneer u klachten heeft over de mensen in en om de school, bespreekt u dit altijd in eerste instantie met de betreffende persoon en daarna zo nodig met de schoolleiding. Veruit de meeste klachten worden in onderling overleg tussen ouders, leerlingen, personeel en schoolleiding afgehandeld. Wanneer we er samen niet uitkomen, kunt u zich wenden tot de externe contactpersoon van Stichting Jong Leren.

De interne contactpersoon (vertrouwenspersoon) voor De Ark is Inge van Vorselen. U kunt haar een e-mail sturen via inge.vanvorselen@jl.nu

Meer informatie:

Wij hanteren voor onderwijskundige klachten of klachten wegens ongewenst gedrag een landelijke klachtenregeling, die u op school en op de website kunt inzien.

De gegevens van de landelijke klachtencommissie waarbij Jong Leren is aangesloten, zijn:

Stichting Onderwijsgeschillen:

Postbus 85191

3508 AD Utrecht

030-2809590

info@onderwijsgeschillen.nl

Voor klachtmeldingen over seksueel misbruik, seksuele intimidatie, fysiek geweld en psychisch geweld, zoals grove pesterijen, signalen inzake discriminatie, onverdraagzaamheid, fundamentalisme, radicalisering, extremisme en dergelijke, kunt u tijdens kantooruren terecht bij het ‘meldpunt vertrouwensinspecteurs’, telefoon 0900 – 111 31 11 (lokaal tarief).