Leerlingzorg


In de kleutergroepen observeert de leerkracht de kleuters om hun ontwikkeling te volgen. Daarbij gebruikt zij de leerlijnen om een zo compleet mogelijk beeld van de kinderen te krijgen. Dit systeem besteedt naast de leerlijnen taal en rekenen, ook aandacht aan de sociale, motorische, visuele, auditieve, emotionele en lichamelijke ontwikkeling. 

In groep 2 worden geen Citotoetsen afgenomen, omdat wij dit niet vinden passen bij de ontwikkeling van een kleuter. 
De leerkrachten houden in het leerlijnenoverzicht bij hoe de kinderen zich ontwikkelen. Daar halen we een schat aan informatie uit die we bespreken met de ouders.
De observatielijst voor sociaal-emotionele ontwikkeling wordt vanaf eind groep 1 ingevuld.

Om vroegtijdig dyslexie te kunnen signaleren, wordt er vanaf de kleutergroepen een signaleringslijst bijgehouden, wanneer er enige tekenen zijn van dyslexie. Zo kunnen de leerkrachten van de groepen 3 en 4 terug zien of de taalontwikkeling en het herkennen van de eerste letters goed verlopen is.

In de groepen 3 t/m 8 gebruiken we toetsen van het CITO-leerlingvolgsysteem en een observatielijst om de sociaal-emotionele ontwikkeling in kaart te brengen. De CITO-toetsen zijn vooral belangrijk om de cognitieve ontwikkeling van de leerlingen te meten. De uitkomsten worden vergeleken met landelijke resultaten. Op deze manier beschikken we over objectieve gegevens om de ontwikkeling van een leerling te volgen in vergelijking met leeftijdsgenoten. Door observaties in de klas en op grond van deze scores bepalen we of een kind extra zorg nodig heeft.

In de periode april-mei maken de kinderen van groep 8 een eindtoets. De Ark heeft gekozen voor Route 8, een adaptieve, digitale eindtoets.

Met alle observaties en toetsgegevens kunnen we de leerlingen in verschillende niveaus per vak indelen. Voor elk vak zijn er ten minste drie verwerkingsniveaus: de leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, de leerlingen die de basisstof goed zelfstandig kunnen verwerken en de leerlingen die uitdaging nodig hebben. Deze niveaus biedt de leerkracht in de klas aan. 
Ook zijn er leerlingen die aanvullende hulp krijgen van een onderwijsassistente, de remedial teacher of een leerkracht.

Interne Plusklas

Voor de kinderen die meer -of hoogbegaafd zijn en in de klas onvoldoende uitgedaagd worden is er wekelijks een dagdeel Plusklas.
Enkele leerlingen die daarnaast nóg meer uitdaging nodig hebben, kunnen een dagdeel naar de Day a Week School.
 

Day a week school

Wanneer bovenbouw leerlingen van onze school behoefte hebben aan meer uitdaging dan dat zij dagelijks op school en/of via een plusgroep aangeboden krijgen, biedt onze school de mogelijkheid om een dag per week naar de Day a Week School (DWS) te gaan. Wanneer de school verwacht dat dit passend voor uw kind is, nemen wij contact u op.

De school selecteert kinderen die hiervoor in aanmerking komen op basis van hun creatief denkvermogen, en nadrukkelijk niét op basis van het IQ. Hiervoor een speciale identificatie- en selectieprocedure beschikbaar. We spreken dan over cognitief talentvolle kinderen met een sterk creatief denkvermogen.

DWS-leerlingen uit de regio waar onze school onder valt, gaan naar locaties in Aerdenhout en Haarlem-Oost. Dit aanbod wordt sinds 2017 verzorgd door Passend Onderwijs Zuid-Kennemerland.

Lees meer over de DWS via: www.dayaweekschool.nl.


Zorg- en Managementteam

Leerlingen waarover een 'zorgvraag' bestaat worden besproken in en gevolgd door het Zorg- en Managementteam, waaraan intern begeleider, remedial teacher en directie deelnemen.

Onze intern begeleider, Linda Veringa, volgt samen met het team de ontwikkeling van de kinderen, bewaakt de  groepsplannen en ondersteunt de leerkrachten met advies daar waar nodig.

De remedial teacher, Marlies Zomerdijk, helpt kinderen met speciale onderwijsboeften; bijvoorbeeld dyslexie, autisme, reken achterstand enz.