Leerlingzorg


In de kleutergroepen observeert de leerkracht de kleuters om hun ontwikkeling te volgen. Daarbij gebruikt zij de observatielijst om een zo compleet mogelijk beeld van de kinderen te krijgen. Dit systeem besteedt aandacht aan de sociale, motorische, visuele, auditieve, emotionele en lichamelijke ontwikkeling. Een keer per maand wordt de leerkracht vrijgeroosterd om met kinderen een-op-een te kunnen werken om te zien welke vaardigheden al beheerst worden.
In groep 2 worden de eerste Citotoetsen “Taal voor kleuters” en “rekenen voor kleuters” afgenomen. De observatielijst voor sociaal-emotionele ontwikkeling wordt vanaf eind groep 1 ingevuld.

Om vroegtijdig dyslexie te kunnen signaleren, wordt er vanaf de kleutergroepen een signaleringslijst bijgehouden, wanneer er enige tekenen zijn van dyslexie. Zo kunnen de leerkrachten van de groepen 3 en 4 terug zien of de taalontwikkeling en het herkennen van de eerste letters goed verlopen is.

In de groepen 2 t/m 8 gebruiken we toetsen van het CITO-leerlingvolgsysteem en een observatielijst om de sociaal-emotionele ontwikkeling in kaart te brengen. De CITO-toetsen zijn vooral belangrijk om de cognitieve ontwikkeling van de leerlingen te meten. De uitkomsten worden vergeleken met landelijke resultaten. Op deze manier beschikken we over objectieve gegevens om de ontwikkeling van een leerling te volgen in vergelijking met leeftijdsgenoten. Door observaties in de klas en op grond van deze scores bepalen we of een kind extra zorg nodig heeft.

Resultaten eindtoets 2012: fantastisch!

We wisten dat deze groep 8 een hoop potentie in zich heeft en met een groepsgemiddelde van 541,6 zitten we ver boven het landelijk gemiddelde van 535,1. Een leerling kan maximaal 550 scoren. De meeste kinderen scoorden zoals verwacht mag worden, sommige kinderen hadden een hogere score, een enkeling behaalde een lager resultaat. Voor het eindadvies voor het Voortgezet Onderwijs maakt dat geen verschil. Het kan wellicht wel invloed hebben op het brugklastype waarin de leerling terecht komt. Wij zijn apetrots op dit prachtige resultaat waar we met hard werken door kinderen, ouders en leerkrachten op uitgekomen zijn!

Vakgebried Aantal opgaven Aantal goed (gem.)
Taal 100 78,8
Rekenen/wiskunde 60 50,2
Studievaardigheden 40 33,1

Zorg- en Managementteam

Leerlingen waarover een 'zorgvraag' bestaat worden besproken in en gevolgd door het Zorg- en Managementteam, waarin intern begeleider, remedial teacher, onderbouwcoordinator en directie deelneemt.

Onze intern begeleider, Linda Veringa ,volgt samen met het team de ontwikkeling van de kinderen, bewaakt de  groepsplannen en ondersteunt de leerkrachten met advies daar waar nodig.

De remedial teacher, Marlies Zomerdijk, helpt kinderen met speciale onderwijsboeften; bijvoorbeeld dyslexie, autisme, reken achterstand enz.
De onderbouwcoordinator, Nelly Geerlings, bewaakt met de kleuterjuffen en de leerkrachten van groep 3 de ontwikkeling van onze jongste leerlingen.