Inspraak ouders


Binnen de Ark wordt op verschillende manieren invulling gegeven aan inspraak van leerlingen, ouders en personeel. Dit verloopt via 3 verschillende groepen:

De medezeggenschapsraad
De Medezeggenschapsraad is de instantie die de inspraak van de ouders en het personeel op het beleid van de school bundelt. De Medezeggenschapsraad bestaat uit drie personeelsleden en drie ouders, elk gekozen uit hun eigen achterban. Lees verder...

De leerlingenraad
De leerlingenraad kan meebeslissen over leerling-zaken. Bijvoorbeeld over nieuw speelmateriaal op het schoolplein, regels in de school, klachten vanuit de leerlingen. Welke onderwerpen precies op de agenda zullen staan bepaalt de leerlingenraad zelf. Lees verder...

De Oudervereniging
Alle ouders van leerlingen kunnen lid worden van de Oudervereniging van De Ark. De leden kiezen een bestuur dat de Ouderraad vormt. De Ouderraad vergadert maandelijks op de tweede dinsdag van de maand vanaf 20.00  uur in school en iedere ouder is welkom. Lees verder...

Rechten en Plichten
De rechten en plichten van ouders, leerlingen en bevoegd gezag staan uitgebreider beschreven in de onderwijsgids 'De basisschool, gids voor ouders en verzorgers’ die elke ouder ronde de tweede verjaardag van hun kind van het ministerie van OCW ontvangt. Op www.50tien.nl vindt u meer informatie.