Oudergesprekken


De leerkrachten van de kleuters voeren twee keer per jaar oudergesprekken. Ook wordt er informatie over alledaagse dingen uitgewisseld bij het halen en brengen van de kinderen.

Vanaf groep 3 vinden er gesprekken plaats aan het begin van het schooljaar en na het eerste rapport (respectievelijk in september en januari). Aan het eind van het schooljaar kan een gesprek plaatsvinden op verzoek van de ouders of van de leerkracht.

Goed contact tussen ouders en leerkrachten vinden wij heel belangrijk. Wanneer u de groepsleerkracht van uw kind tussentijds wilt spreken, bent u van harte welkom om een afspraak te maken, het liefst na schooltijd. Wanneer de leerkracht bijzonderheden over een leerling constateert, wordt de ouder uitgenodigd voor een gesprek.

Maatwerk

Leerkrachten, ouders of derden kunnen aangeven of zij vinden dat een kind extra zorg nodig heeft in zijn cognitieve of sociale ontwikkeling. Het kan gaan om moeite met leren, hogere begaafdheid, problemen van psychologische aard, lichamelijke problemen of ziekte.

Intern Begeleider
Linda Veringa, de intern begeleider, ook wel IB-er genoemd, houdt in het oog of alle kinderen het onderwijs krijgen dat passend is bij hun ontwikkeling. Wanneer een kind een andere leerlijn volgt of een bijzondere ondersteuningsbehoefte heeft, coördineert Linda de ondersteuning. Samen met de leerkracht wordt een plan van aanpak bedacht en wordt de juiste zorg ingeschakeld. Linda is vaak aanwezig bij gesprekken met ouders en externe partijen.

Remedial teacher

De remedial teacher, Marlies Zomerdijk, ook wel RT-er genoemd, werkt met individuele of kleine groepjes kinderen. Zij is gespecialiseerd in het werken met kinderen met een kortdurend of structureel leerprobleem. De RT-er ondersteunt de leerkracht bij de aanpak van leerproblemen, schrijft in overleg een handelingsplan en doet onderzoek of het noodzakelijk is een eigen leerlijn te starten. De RT-er neemt deel aan het zorg - en managementteam, zodat eventuele hulpvragen vroegtijdig gesignaleerd worden.

Onderwijsassistente

Onze onderwijsassistente, Sandra Fransen, assisteert de leerkrachten. Zij werkt drie ochtenden per week in deze groepen en zorgt ervoor dat de leerkracht haar aandacht op dat moment geheel aan de zorgleerlingen kan besteden. Ook verzorgt zij automatiseeroefeningen en geeft ze extra aandacht aan de (meer)begaafde kinderen. Door de bijdragen aan De Vrienden van De Ark is het mogelijk deze ondersteuning op school te bekostigen.

We streven ernaar de aanvullende zorg zoveel mogelijk op de eigen school te bieden, zodat het kind niet uit de vertrouwde omgeving hoeft te worden gehaald.