Verlof


Verlof aanvragen

Extra vrij buiten de schoolvakanties moet minimaal twee maanden van tevoren schriftelijk worden aangevraagd, middels dit formulier.
In geval van doktersbezoek hoeft geen formulier ingevuld te worden.
Slechts in zeer bijzondere omstandigheden wordt verlof verleend, kinderen zijn leerplichtig vanaf de maand volgend op hun vijfde verjaardag.

Al het verzuim aansluitend aan een vakantie wordt door directie gemeld bij de leerplichtambtenaar. Directie is dit wettelijk verplicht.
De leerplichtambtenaar zal de ouders van het kind dat afwezig is oproepen om te spreken over het verzuim. Inzien het verzuim ongeoorloofd is, kan de leerplichtambtenaar een boete opleggen.

U krijgt toestemming wanneer:

Er sprake is van zogenoemde gewichtige omstandigheden, namelijk:

 En indien de specifieke aard van het beroep van (één van) de ouders het alleen mogelijk maakt om buiten de schoolvakanties op vakantie te gaan; en er een werkgeversverklaring wordt overlegd waaruit blijkt dat geen verlof binnen de officiële schoolvakantie mogelijk is. Ook hiervoor zijn de regels zeer streng!

Dit extra verlof mag:

Het verzoek tot verlof moet vooraf, of binnen twee dagen na het ontstaan van de verhindering, worden voorgelegd aan de directie. Als bij bepaalde gewichtige omstandigheden het verlof langer dan 10 dagen duurt, dan moet een verzoek minimaal een maand van tevoren via de directeur bij de leerplichtambtenaar worden voorgelegd. Afspraken
Bepaalde afspraken op onze school hebben we vastgelegd in bovenschoolse documenten. Deze staan op de website www.jl.nu/ouders